Økonomi og Aktivitet

2018 var på de fleste områder et udmærket år for foreningen, og på det økonomiske område havde vi igen et mere end tilfredsstillende resultat og en pæn forøgelse af egenkapitalen.

Aktivitetsniveauet var også fuldt tilfredsstillende i forhold til de ressourcer, som vi råder over, og årets temadage var ambitiøse og vellykkede helt igennem. Som i de forudgående år har ”medlemsserviceringen” også i 2018 fyldt meget. Det er et område, vi prioriterer højt, og karakteren af henvendelser viser, at der fortsat er en ligelig balance imellem henvendelser om håndværksmæssige/vedligeholdelsesmæssige problemstillinger og det kulturhistoriske aspekt. Et specielt emne har været de ”slimede” stråtage, som har optaget – og fortsat optager - mange husejere, og den adviserede spørgeskemaundersøgelse om problemet bliver gennemført omkring midten af 2019.

Promovering

Sidste år varslede vi igangsættelsen af større projekter, som ville finansieres af nogle af vore opsparede midler. Der er vedtaget 3 projekter, som formentligt bliver afsluttet i 2019, og et projekt fra sidste år forventes afsluttet inden sommerferien i år. Bestyrelsen ønsker fortsat at foreningen er synlig, og at det pænt store, men stagnerende, medlemstal igen begynder at vokse. Hverveinitiativer vil blive igangsat i årets løb. Foreningens drift kræver mange kræfter! På den ene side er vi for små til at kunne ansætte lønnet arbejdskraft og på den anden side er vi for store til, at en arbejdende bestyrelse kan påtage sig ret mange flere opgaver. Dét er udfordringen!

Torben Lindegaard Jensen
formand